Zoho

Duomenų apsauga

Print

JURIDICON mokesčių advokatas parengė apžvalgą apie užsienio investicijų apmokestinimo Lietuvoje tendencijas 2017 m.

2016-09-02 17:30
Mokesčių naujienos

Mūsų kontoros mokesčių advokatas, vadovaujantis partneris, dr. Laimonas Marcinkevičius jau šešti metai parengė apžvalgą apie užsienio investicijų apmokestinimą Lietuvoje, kuri bus publikuojama 2017 metų leidinyje Tax on Inbound Investment.

Minėtame leidinyje apžvelgiamos šios naujausios Lietuvos mokesčių tendencijos:

1)  Vienos datos taisyklė. Pelno mokesčio, kaip ir kitų mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį) mokėjimams ir deklaravimui nustatoma vienos datos taisyklė. Nuo kitų metų pelno mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos, o avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną;

2)  Dividendų apmokestinimas siekiant mokestinės naudos. Perkėlus 2015 m. sausio 29 d. Europos Sąjungos Tarybos Direktyvos nuostatas Lietuvos įmonės gaunami ir išmokami dividendai bus apmokestinami, jei pagrindinis verslo struktūros tikslas yra mokestinės naudos siekimas. Be to, Lietuvos bendrovės iš užsienio gauti dividendai bus neapmokestinami tik tuo atveju, jei užsienio bendrovė, išmokanti dividendus, jų suma nesusimažino savo apmokestinamojo pelno;

3)  Automatinių finansinės informacijos mainų įgyvendinimas. Nuo 2017 m. valstybės, susitarusios dėl automatinių finansinės informacijos mainų, pradės taikyti Bendrojo informavimo standartą dėl keitimosi informacija apie finansines užsienio rezidentų sąskaitas mokesčių tikslais. Vykstant automatiniam keitimuisi bus reguliariai perduodami duomenys apie finansines sąskaitas, įskaitant duomenis apie balansus, palūkanas, dividendus, pajamas, gautas iš finansinio turto pardavimo, taip pat apimant informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant trestus ir fondus) sąskaitas. VMI nuo 2017 m. kasmet, per 9 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos (arba per kompetentingų institucijų susitarimuose dėl automatinių informacijos mainų nustatytus terminus), turės pranešti užsienio valstybės kompetentingai institucijai duomenis pateikusios finansų įstaigos pavadinimą ir identifikavimo numerį, taip pat iš finansų įstaigos gautą praėjusių kalendorinių metų informaciją;

4)  Lėšų užsienio valstybėse blokavimas. Kitąmet fiziniams ir juridiniams asmenims bus paprasčiau siekti tarpvalstybinio skolų išieškojimo, kadangi būsimą reikalavimų patenkinimą bus galima užtikrinti laikinai blokuojant lėšas užsienio valstybėse esančiose skolininkų sąskaitose. Įgyvendinant 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą prašymus dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo Lietuvoje bus galima teikti pirmosios instancijos teismui, kuriam teisminga byla dėl ginčo esmės. Vartotojų bylose, kuomet byla dėl ginčo esmės nėra teisminga Lietuvos teismams, prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo bus paduodamas skolininko, kuris yra vartotojas, gyvenamosios vietos Lietuvoje apylinkės teismui;

5)  Tantjemų apmokestinimas. Pagal naują Valstybinio Socialinio Draudimo įstatymo redakciją stebėtojų tarybos, valdybos arba paskolų komiteto nariams išmokamos tantjemos ar kitas atlygis bus apmokestinamos ne tik GPM, bet ir pensijų socialiniu draudimu (šiuo metu galiojantys įmokų tarifai: 23.3% - darbdavio dalis, 3% - gavėjo dalis, iš viso - 26.3%);

6)  Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimas. Dar 2016 m. mokesčių administratorius (VMI) pradėjo diegti Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS). Jos pagrindinis tikslas yra perkelti apskaitos duomenis į elektroninę erdvę, kuriuos VMI bet kada galėtų matyti. Ši sistema leis sumažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą;

Leidinys Tax on Inbound Investment leidžiamas Law Business Research nuo 2006 metų. Šis teisinis vadovas yra skirtas verslo atstovams ir praktikuojantiems teisininkams, kurie domisi tarptautiniu verslo apmokestinimo reguliavimu.  Klausimai ir atsakymai atskleidžia koncentruotą informaciją apie mokestinius privalumus ir trūkumus įvairiais verslo įsigijimo atvejais (pavyzdžiui, akcijų pirkimas lyginamas verslo dalies perleidimu; verslo dalies perleidimas lyginamas su reorganizavimu, verslo įsigijimas per vietos įmonę lyginamas su verslo įsigijimu per užsienio įmonę); veiksmingiausius verslo atskyrimo būdus mokesčių tikslais, nuostolių perkėlimo galimybes perleidus verslą (akcijų perleidimo, reorganizavimo, verslo dalies perleidimo atvejais); prestižo ir kito nematerialaus turto nusidėvėjimą, palūkanų apmokestinimą ir apribojimus palūkanų atskaitymui iš pajamų (plonos kapitalizacijos, asocijuotų asmenų taisykles, ištiestos rankos principą); dividendų apmokestinimą ir kitus pelno panaudojimo būdus; tolimesnio verslo perleidimo sandorių apmokestinimą bei kitus investuotojams aktualius mokestinius aspektus.

Su advokatų kontoros Juridicon parengtu straipsniu ir publikacijomis apie kitas šalis anglų kalba bus galima susipažinti čia. Taip pat kviečiame susipažinti su straipsnio turiniu leidėjo svetainėje.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Tax on Inbound Investment 2017, (published in October 2016; contributing editors: Peter Maher, A&L Goodbody and Lew Steinberg) For further information please visit https://gettingthedealthrough.com/area/38/tax-inbound-investment-2017