Zoho

Print

Užsienio valstybėse atidarytų ir uždarytų sąskaitų deklaravimo pokyčiai

2017-04-03 07:30
Gidai

Daug dėmesio sulaukęs ir vėliau atidėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) reikalavimas mokesčių mokėtojams deklaruoti atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (taip pat ir PAYPAL) įsigalioja šiemet. Pripažinus tokio reikalavimo netikslumus bei abstraktumą jį reglamentuojančios taisyklės buvo pakeistos nustatant aiškesnius kriterijus, kuriais vadovaujantis turės būti įvykdyta minėta prievolė. Atsižvelgiant į šį reguliavimą iki šių metų gegužės 1 d. VMI reikalinga informuoti apie 2015 ir 2016 metais turėtas ar turimas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose.

Reikalavimų, keliamų fizinių asmenų sąskaitų deklaravimui, pokyčiai

Fiziniai asmenys, kaip ir anksčiau numatytu reguliavimu[1], mokesčių administratoriui turės pranešti apie atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose pateikdami FRO526 formą. Tačiau sulaukus visuomenės pastabų dėl galimo skirtingo tokios mokesčių mokėtojų prievolės interpretavimo, praėjusių metų pabaigoje taisyklės dėl formos FRO526 pildymo buvo pakoreguotos. Vietoje abstrakčios nuostatos dėl prievolės deklaruoti tokias sąskaitas buvo aiškiau reglamentuota apie kokias konkrečiai sąskaitas gyventojams reiks pateikti informaciją. Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis informaciją apie atidarytas ir uždarytas elektronines sąskaitas bei sąskaitas užsienio bankuose fiziniai asmenys privalės pateikti, jeigu atitinka visas žemiau išvardytas sąlygas:

1)      yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nuolatiniais Lietuvos gyventojais vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 4 str. 1 d. yra laikomi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba kurių asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba kurie mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų ir kitais minėto įstatymo straipsnyje nurodytais atvejais.[2] Atitinkamai nenuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas asmuo neatitinkantis paminėtų kriterijų, kitaip tariant, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau užsienyje nei Lietuvoje. Kita vertus VMI teigimu, vien dėl to, kad žmogus, ilgą laiką gyvenantis užsienyje neužpildė galutinai išvykstančiojo deklaracijos, pateikti informacijos apie sąskaitas užsienyje iš tokio asmens VMI nereikalaus, tačiau vis dėlto rekomenduojama nenumoti ranka į deklaracijos pateikimo prievolę.[3]

2)      yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Vadovaujantis pakoreguotomis taisyklėmis informacijos apie įvairių lojalumo programų sąskaitas, parduotuvių, degalinių korteles, paskyras, kurios yra naudojamos tik žaidimams ir/arba azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje VMI pateikti nereikia.[4] Atkreiptinas dėmesys į PAYPAL sąskaitų deklaravimą. PAYPAL yra prekinis ženklas, priklausantis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigtai įmonei PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A., turinčiai banko licenciją, kuri prilyginama kredito įstaigai, priklausomai nuo to kokiam tikslui naudojama PAYPAL paskyra ji gali būti priskiriama tiek prie deklaruotinų, tiek prie tokių, apie kurių turėjimą mokesčių administratoriaus nereikės informuoti. Kaip teigia VMI, jeigu gyventojas susikūrė PAYPAL paskyrą ir ją naudoja tik žaidimams elektroninėje erdvėje žaisti, tuomet VMI informuoti apie tokią paskyrą nereikia. Tačiau, jei ta pati PAYPAL paskyra yra naudojama ir pirkiniams įsigyti ar kitoms operacijoms atlikti, ir per kalendorinius metus apyvarta (įplaukos) toje paskyroje viršija 15000 eurų ribą, apie tokią paskyrą reikia pranešti mokesčių administratoriui.[5]

3)      kai toje pačioje kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų.[6] Taigi jeigu gyventojas atidarė sąskaitą, kurioje atliko, pavyzdžiui, tik vieną operaciją ir jo sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus buvo mažesnis nei 15000 eurų, apie tokią sąskaitą jam VMI informuoti nereikia.[7] Pakoreguotose taisyklėse įtvirtinta apyvartos riba – 15 000 eurų, VMI teigimu, leis neteikti informacijos gyventojams, kurie naudoja elektronines sąskaitas smulkiems kasdieniams pirkiniams.[8]

Taigi tik asmenims, atitinkantiems visas aukščiau nurodytas sąlygas, atsiranda prievolė deklaruoti turimas ir turėtas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Gyventojams, kurie neatitinka, aukščiau išvardytų sąlygų VMI informuoti apie minėtas sąskaitas gali reikti tik tuo atveju jeigu mokesčių administratorius tai padaryti pareikalautų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pavyzdžiui, patikrinimo metu.[9]

Pildant pranešimo FRO526 formą rekomenduojama vadovautis taisyklėse nurodytomis instrukcijomis, kuriose mokesčių mokėtojui pateikiami įvairūs pavyzdžiai bei nurodymai kokius duomenis reikalinga pateikti, pavyzdžiui, informuojant apie PAYPAL sąskaitą, vietoje sąskaitos numerio reikia pateikti elektroninio pašto adresą, kuris naudojamas jungiantis prie PAYPAL paskyros.[10] Pranešimas apie fizinio asmens turimas ar turėtas sąskaitas užsienio kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose VMI gali būti pateikiamas elektroniniu būdu (per EDS), įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųstas paštu.[11]

Reikalavimai juridinių asmenų sąskaitų deklaravimui

Reikalavimai juridiniams asmenims pateikiant informaciją apie užsienio valstybėse turimas ar turėtas sąskaitas iš esmės lieka nepakitę – juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos. Juridiniai asmenys šią informaciją pateikti mokesčių administratoriui gali dviem būdais: naudojant FRO526 formą arba naudojant laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta: juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, valstybė, valiuta, sąskaitos atidarymo ir/ar uždarymo data, užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, kurioje atidaryta ir/arba uždaryta sąskaita, S.W.I.F.T. kodas (BIC), jeigu jo neturi – kitas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos kodas, pavadinimas, sąskaitos (-ų) numeris (-iai).[12]

Išvados

Praėjusiais metais atidėtai prievolei mokesčių mokėtojams deklaruoti atidarytas ir uždarytas užsienio sąskaitas įsigaliojusius šiemet, mokesčių administratoriui iki gegužės 1 d. reikia pateikti informaciją apie 2015 ir 2016 metais turėtas ar turimas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Mokesčių administratoriui informaciją apie šias sąskaitas turi pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, kai toje pačioje kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų. Tikėtina, kad konkretesni reikalavimai ir detalizuotos anksčiau galiojusios taisyklės leis mokesčių mokėtojams tinkamai įvykdyti užsienio valstybėse atidarytų ir uždarytų sąskaitų deklaravimo prievolę.

Naudingos nuorodos:

VMI klausimai – atsakymai apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose https://www.vmi.lt/cms/apie-uzsienio-valstybiu-istaigose-atidarytas-ir-uzdarytas-saskaitas[1] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 42 str.