Zoho

Print

Papildomi reikalavimai teikiant metinius pranešimus: skirti didžiosioms įmonėms ir įmonių grupėms, bet galimai reikšmingi ir mažoms bei vidutinėms įmonėms

2017-04-18 02:15
Teisės naujienos

Skatinant įmonių skaidrumą bei socialinę atsakomybę Europos Sąjungos mastu buvo priimti teisinio reguliavimo pakeitimai, nustatantys papildomus reikalavimus didžiųjų įmonių ir įmonių grupių teikiamiems metiniams pranešimams. Nuo šiol įmonės privalės pateikti ne tik metinę finansinę atskaitomybę, bet ir nefinansinių veiklos rezultatų analizę, su aplinkosauga ir personalo klausimais susijusią informaciją. Nors šiuo teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti didžiųjų įmonių ir jų grupių dalinimąsi nefinansine informacija, tačiau tikėtina, jog tokie pakeitimai gali turėti įtakos ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Šiuos reikalavimus įmonės turės įgyvendinti rengdamos 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus, kitaip tariant įmonės finansiniams metams sutampant su kalendoriniais minėtą nefinansinę informaciją reikės pateikti iki kitų metų gegužės pabaigos.

Kokie reikalavimai numatomi nauju reguliavimu?

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus direktyvos 2013/34/ES dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (toliau – direktyva 2013/34/ES) pakeitimus ir išdėsčius juos naujoje direktyvos redakcijoje – 2014/95/ES (toliau – direktyva 2014/95/ES) didžiosioms įmonėms buvo nustatytas naujas privalomas reikalavimas – pateikti metinį pranešimą, apimantį bendrosios socialinės atsakomybės aspektus. Vadovaujantis direktyvos 2014/95/ES nuostatomis didžiosiomis laikomos tos įmonės, kurių darbuotojų skaičius viršija 500. Pagrindinis direktyvos 2014/95/ES tikslas yra skatinti įmonių skaidrumą, siekiant integruoti aplinkos apsaugos, socialinių bei vartotojo ir žmogaus teisių klausimus įmonių strategijoje ir operacijose.
Lietuvoje šios direktyvos nuostatos buvo perkeltos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą (toliau – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas) papildžius naujais straipsniais, skirtais nustatyti įmonės valdymo ir socialinės ataskaitos turiniui. Atsižvelgiant į šias nuostatas pateikiant įmonės finansinę ataskaitą bus reikalinga nurodyti ir informaciją, susijusią su įmonės valdymo bei aplinkosaugos, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimo klausimais. Ši informacija turės būti išdėstoma bendrovių valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitose, kurių turinį detalizuoja Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad metinio pranešimo, kuriame nurodoma finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, nepateikimas arba neteisingas pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui gali lemti įmonės vadovo ar kito įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodyto atsakingo asmens atsakomybę ir užtraukti baudą nuo 200iki 3000 eurų.

Kodėl buvo priimti šie pakeitimai?

Minėtų pokyčių reikiamybė iškilo Europos Parlamentui savo rezoliucijose pripažinus, kad nefinansinės informacijos atskleidimas yra labai svarbus žingsnis siekiant pereiti prie tvarios ekonomikos, kurioje ilgalaikis pelningumas derinamas su socialiniu teisingumu ir aplinkos apsauga. Atsižvelgiant į tai, buvo pripažinta, kad nefinansinės informacijos atskleidimas padeda vertinti, stebėti ir valdyti įmonių veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenei. Todėl siekiant skatinti įmonių socialinę atsakomybę (angl. corporate social responsibility – CSR) bei suteikti visuomenei lengvą prieigą prie informacijos apie įmonių veiklą buvo priimti minėti direktyvos pakeitimai ir didžiosioms įmonėms bei jų grupėms nustatyti reikalavimai teikiant metinius finansinius pranešimus pateikti ir nefinansinę informaciją, susijusią su personalo ir aplinkos apsaugos klausimais.

Kokią reikšmę direktyva turės mažoms ir vidutinėms įmonėms?

Mažos ir vidutinės įmonės yra direktyvos 2014/95/ES taikymo išimtis, tai reiškia, kad šioms įmonėms direktyva nenumato reikalavimo kartu su finansine atskaitomybe teikti informacijos, susijusios su aplinkos apsaugos bei personalo klausimais. Vadovaujantis nacionaliniu reguliavimu vidutine laikoma įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, o mažoje – mažiau kaip 50 darbuotojų. Tačiau kita vertus, reikėtų įvertinti tai, kad šios įmonės gali priklausyti taip vadinamai didelių įmonių „tiekimo grandinei“, o pastarosioms direktyva yra taikoma. Tai įvertinus mažos ir vidutinės įmonės gali sulaukti užklausų iš didelių įmonių dėl direktyvos reikalaujamų duomenų pateikimo. Todėl išorinio teisininko – atitikties specialisto pagalba šiuo atveju leistų ne tik išvengti nereikalingų kaštų įmonei, bet ir užtikrintų atitiktį direktyvos reikalavimams. Tokio atitikties specialisto teikiamos teisinės paslaugos galėtų apimti Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytų socialinės atsakomybės ir bendrovių valdymo ataskaitų parengimą, parengtų ataskaitų įvertinimą atitikties įstatymų reikalavimams požiūriu.

Išvados

Siekiant didesnio įmonių atvirumo bei socialinės atsakomybės įmonėms buvo nustatyti papildomi reikalavimai – pateikti nefinansinę informaciją, susijusią su aplinkos apsaugos ir personalo klausimais. Nors naujasis reguliavimas taikomas didžiosioms įmonėms ir jų grupėms, vis dėlto galimas netiesioginis mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas šiame informacijos pateikime, didžiosioms įmonėms kreipusis į šias įmones informacijos. Atsižvelgiant į minėtus pakeitimus verta atkreipti dėmesį į galimybę pasinaudoti išorinio teisininko pagalba, leisiančia užtikrinti atitiktį minėtiems reikalavimams.