Zoho

Print

Juridicon advokatas apgynė disertaciją "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė"

2016-01-22 11:30
Pripažinimai

Advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai Juridicon advokatas, vadovaujantysis partneris Laimonas Marcinkevičius 2016 m. sausio 21 d. 11 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apsigynė disertaciją "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė" (Teisė, 01 S) (angl. "Regulatory framework and applicable law for international joint venture")

TARPTAUTINĖS JUNGTINĖS VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ

Disertaciniame darbe nagrinėjamas bendrą komercinį tikslą ir pasidalintą kontrolę turintis sutartinis ryšys tarp dviejų ar daugiau juridinių asmenų bei su juo susijęs teisinis reguliavimas. Disertacijos tikslas – per tarptautinės jungtinės veiklos ir partnerystės tarpusavio santykio prizmę pateikti probleminius tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo Lietuvoje aiškinimo bei taikymo aspektus, o taip pat pasiūlyti problemų sprendimo būdus, atitinkančius tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo tendencijas ir perspektyvas tiek materialinės, tiek kolizinės teisės kontekste.

Pirmojoje dalyje apžvelgiami istoriniai aspektai, kurie suformavo pagrindinius tarptautinę jungtinę veiklą kvalifikuojančius ir nuo partnerystės bei kitų komercinių sutarčių atribojančius požymius, analizuojami išskirti požymiai bei jų charakteristikos. Taip nustatomi kriterijai, padėsiantys vėliau įvertinti teisinį reguliavimą, teisines tarptautinės jungtinės veiklos formas, sutarčių rūšis bei nustatyti taikytiną teisę, atskleidžiami pagrindiniai tarptautinės jungtinės veiklos ir partnerystės skirtumai, pateikiami susiję kiekybinio tyrimo rezultatai. Antrojoje dalyje atskleidžiamos bendrosios tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo tendencijos ir perspektyvos, pateikiama koncentruota ES supranacionalinių įmonių formų bei pagrindinių iniciatyvų analizė, susiję kiekybinio tyrimo rezultatai, nagrinėjamos šių formų praktinio pritaikymo galimybės bei tendencijos tarptautinės jungtinės veiklos struktūrizavimui. Taip pat tiriama teisinių tarptautinės jungtinės veiklos formų (jungtinės veiklos (partnerystės) ir UAB) teisinis reguliavimas bei teismų praktika Lietuvoje, šių formų tinkamumas įvairioms tarptautinės jungtinės veiklos formoms. Inter alia, atskleidžiami probleminiai teisinio reguliavimo Lietuvoje, susijusio su tarptautine jungtine veikla, aiškinimo bei taikymo aspektai, pateikiami siūlomi sprendimo būdai bei mokslinės įžvalgos dėl teisinio reguliavimo perspektyvų. Trečiojoje dalyje apžvelgiama aptartų tarptautinės jungtinės veiklos požymių įtaka taikytinos teisės nustatymui, analizuojamas taikytinos teisės nustatymas, su juo susijusio teisinio reguliavimo evoliucija, nagrinėjamas pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis sutartinėms prievolėms taikytiną teisę - Roma I reglamentą, pateikiami gauti susiję kiekybinio tyrimo rezultatai.

Disertacijos pabaigoje yra pateikiami pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo pakeitimų ir tarptautinės jungtinės veiklos vertinimo teisme.