Print

Due Diligence, Legal Structuring and Execution of Transactions

Are you considering a strategic deal (acquisition of a minority/majority interest or a joint venture) or taking on a role in a strategic alliance? Or do you intend to reorganise a group of companies or your business model? If so, you are concerned about a detailed assessment of potential or at least the key existing legal and tax risks related to your acquisition target, your potential partner, etc. You need to decide whether to take part in a transaction and, if so, to prepare a bargaining position and documents governing all the legal tax risks for that transaction.

Our Tactics

JURIDICON will provide you, as our client, with a legal team for a fixed fee to carry out due diligence on the agreed scope within the agreed time limits, and offer options on how to legally structure a transaction and prepeare its documents. We will represent you throughout the transaction, starting from negotiations and the signing of a letter of intent, exclusivity and confidentiality documents and on to the execution of a share purchase agreement, definition of representations and warranties, etc.

In our practice, we have conducted due diligence and tax audits on the instructions of a Fortune500 company as well as due diligence for one of Lithuania’s largest groups of companies — all within short timeframes.

Your legal project team will be led by Dr. Laimonas Marcinkevičius, an experienced legal project manager with a Ph.D in law. His doctoral thesis on “Regulatory framework and applicable law for international joint ventures” presents a detailed analysis on contract and corporate law, international business and joint ventures.

With a wide range of clients engaged in cross-border business, we are often faced with mergers and acquisitions that include an international element and so have built up considerable experience in this area. We can help you if you need this service. To meet our clients’ expectations in full, we always work with specialists in labour, intellectual property, commercial and tax law.

When it comes to due diligence, we employ unique methods and techniques during the collection and analysis of large volumes of documents. These methods have been developed through our own good practice and mean that large numbers of documents, facts, events, individuals and organisations can be used for due diligence quickly and easily. Our conclusions are then presented to the client promptly.

To ensure the confidentiality and protection of commercial documents, we use industry standard virtual data room solutions.

During cross-border mergers and acquisitions, we involve partners from international associations of which JURIDICON is a member.

Your Outcome

The right decision on a transaction is made, a bargaining position is formulated, the legal and tax risks of a transaction are mitigated, opportunities are exploited and financial loss is avoided.

Jūsų tikslas

Jums rūpi išsamiai įvertinti galimas ar bent esmines teisines bei mokesčių rizikas, susijusias su įsigyjamu objektu, potencialiu partneriu ar pan. Reikalinga nuspręsti, dalyvauti sandoryje, ar ne, jeigu taip - parengtą sandoriui derybinę poziciją, visas teisines ir mokesčių rizikas valdančius sandorio dokumentus.

Mūsų taktika

Jums, kaip mūsų klientui, JURIDICON už fiksuotą kainą pateiks teisinę darbo grupę, kuri sutartais terminais atliks sutartos apimties teisinį auditą, pateiks patarimus dėl sandorio teisinio struktūrizavimo ir sandorio dokumentacijos parengimo. Atstovausime visa sandorio eigą, nuo derybų, ketinimų protokolo, išimtinumo ir konfidencialumo dokumentų pasirašymo, akcijų pirkimo pardavimo sandorio įforminimo, pareiškimų bei garantijų apibrėžimo ir t.t.

Teisiniam auditui atlikti naudojame unikalią pagal mūsų pačių geriausią praktiką parengtą didelio kiekio dokumentų rinkimo bei analizės metodologiją ir technologijas. Ji leidžia susieti didelį kiekį dokumentų, faktų, įvykių, asmenų ir organizacijų su iškeltais teisinio audito tikslais. Metodologija leidžia tai atlikti greitai ir lengvai, todėl mes galime pateikti savo išvadas klientui pakankamai greitai.

Siekdami užtikrinti sandorio dokumentacijos privatumą ir apsaugą, naudojame rinkoje pripažintus virtualių duomenų kambarių sprendimus.

Praktikoje yra tekę atlikti teisinį bei mokesčių auditą Fortune500 įmonės pavedimu, taip pat vienos didžiausių Lietuvoje įmonių grupės įmonių teisinį auditą per trumpą laiką.

Projekto teisinei darbo grupei vadovaus patyręs teisinių projektų vadovas dr. Laimonas Marcinkevičius, taip pat apgynęs daktaro disertaciją sutarčių, įmonių ir tarptautinio verslo bei jungtinės veiklos tema "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė".

Turėdami platų ratą tarptautinę veiklą vykdančių klientų, neretai susiduriame su įmonių susijungimais ar įsigijimais, turinčiais tarptautinį elementą, todėl esame įgiję nemažai patirties šioje srityje ir visada galime padėti, jei Jums reikalingos tokio pobūdžio teisinės paslaugos. Siekdami visapusiškai patenkinti klientų poreikius, visada kartu dirbame su darbo, intelektinės nuosavybės, komercinės ir mokesčių teisės specialistais. Vienos valstybės sienas kertančiuose įmonių susijungimuose ir įsigijimuose pasitelkiame partnerius iš tarptautinių asociacijų, kurių nariais Juridicon yra. 

Jūsų rezultatas

Teisingas sprendimas dėl sandorio, suformuota derybinė pozicija, suvaldytos sandorio teisinės ir mokesčių grėsmės, išnaudotos galimybės, išvengta finansinių nuostolių.